1. Teknologiske kvantesprang:

Her etterlyses teknologi som kan drive oljebransjen betydelig framover, gjerne ved at den lærer fra eller samarbeider med andre industrier.

– Petroleumsindustrien kan lære fra andre industrier som har hatt lavere marginer over tid. Deling av kunnskap på tvers av bransjer kan føre til betydelig forbedringer, radikale løsninger og banebrytende teknologi, skriver komiteen.

Teknologi hentet fra bransjer som romfart, smarte byer, helse, big data og spillteknologi er blant forslagene som trekkes fram.

2. Innovative løsninger for nyutvikling av felt

Framtiden for olje- og gassindustrien, sammen med dagens markedssituasjon, gjør det nødvendig med nye løsninger for å utvikle nye felt på norsk sokkel.

– Vi må bruke teknologi og innovasjon på en smart måte, slik at vi kan finne mer miljøvennlige og energieffektive løsninger. I tillegg trenger vi nye tilnærminger til standardisering for å kutte kostnadene, påpeker komiteen.

3. Subsea-aktiviteter til en lavere kostnad

Nye markedsrealiteter krever nye og innovative tilnærminger til utvikling av subsea-felt.

– Effektive konsepter vil utgjøre grunnlaget for framtidig feltarkitektur. Det kan blant annet være løsninger som innebærer optimalisering av feltoppsettet, elektriske subsea-løsninger, subsea-kompresjonsteknologi, subsea-fabrikker eller ytterligere standardisering av subsea-utstyr, skriver komiteen.

4. Geologisk teknologi

For å kunne forstå hva som befinner seg under bakken kreves stadig læring fra nye konsepter, prospekter, funn og produksjon.

– Verktøyet og metodene er de samme gjennom hele prosessen, men volumet av data øker. Fremskritt gjort for å effektivt samle, prosessere og modellere data er nøkkelen til å kunne lære mest mulig, fremhever komiteen.

5. Boring fra fartøy

Kostnadene forbundet med boring er høye, og industrien har tidligere brukt mindre fartøy til blant annet kveilerørsoperasjoner i pilotbrønner, slik at dyre rigger kan spares til hovedaktivitetene.

– Her har det blitt rapportert om betydelige innsparinger. Kan denne tilnærmingen brukes til andre former for brønnaktivitet? spør komiteen.

6. Loggeteknologi for maksimal utnyttelse av reservoar

Flere brønner som bores er ikke optimalt plassert for maksimal drenering av reservoaret. Ny teknologi kan sikre bedre plassering av brønner, slik at det også er behov for færre brønner.

– Å dokumentere dette er nødvendig. Å logge data mens man borer kan optimalisere borestrategien, og redusere antallet brønner samtidig som man får mest mulig fra produksjonen.

7. Effektiv og billigere P&A-teknologi

Flere tusen brønner på norsk sokkel venter på å bli plugget de neste 15 årene. Ifølge Norsk olje og gass tar det i gjennomsnitt 35 dager å plugge en brønn.

– Hvordan kan vi redusere den tiden?, spør komiteen, og etterlyser blant annet teknologi som kan teste og verifisere brønnbarrierer, som kan gjenbruke casingen i brønner og som kan utnytte eksisterende brønner i større grad.

– Dette er et område med stort behov for ny teknologi. Det vil være millioner å spare selv på små forbedringer, legger Bjørsvik til.

8. Boreutfordringer i Barentshavet

Flere steder i Barentshavet er det flere unike utfordringer, som vi ikke ser i Nordsjøen. For det første er det mye grunne reservoarer. I tillegg møter industrien hulrom i kalkstein, som noen ganger er helt tomme.

– Disse kan være flere meter dype, og byr på utfordringer både med tanke på boreslam og borestrengen. Lundin er nok spesielt interessert i teknologi som tar for seg disse utfordringene, for dette finnes på Alta- og Gotha-feltene, forklarer Bjørsvik.

9. Feltutviklingsløsninger for Barentshavet

Lite lys om vinteren og værmessige utfordringer i Barentshavet er problemstillinger som må adresseres.

– For å realisere de mulighetene som finnes i Barentshavet trenger vi blant annet kostnadseffektive løsninger for feltutvikling, vinterisering, energistyring og effektive og sikre logistikkløsninger, skriver komiteen.

10. Kostnads- og energieffektiv produksjon

70-80 prosent av produksjonen på norsk sokkel i dag kommer fra modne felt. Disse gir ofte marginal profitt som et resultat av lavere produksjon og økende kostnader.

– Teknologiforbedringer er drivere for sikre og energieffektive operasjoner og produksjon.

Komiteen etterlyser blant annet teknologi som kan redusere kostnader, standardisere og effektivisere operasjoner, redusere miljøpåvirkningen, behandle produsert vann og bedre vedlikeholds og logistikksystemer.

11. Forlenget levetid på installasjoner

Stadig flere installasjoner i Nordsjøen nærmer seg designlevetiden.

– Hvordan kan vi sørge for sikre og kostnadseffektive operasjoner med utstyr som ble installert mange år før dagens teknologi og reguleringer ble utviklet? spør komiteen.

Den etterlyser blant annet kontrollsystemer, vedlikehold og vedlikeholdssystemer og teknologi som kan øke levetiden til installasjonene.

12. Modifikasjoner på modne felt

Utnyttelse av eksisterende infrastruktur for å utvikle nye, mindre felt i modne områder krever ofte modifikasjoner på de eksisterende installasjonene. Disse er gjerne komplekse, fordi plass og vektkapasitet er begrenset, samtidig som de må gjennomføres på en installasjon som er i produksjon.

Komiteen ønsker løsninger som kan bidra til å hente ut siste rest av ressurser på modne felt og som kan bidra til å gjøre det lettere å ta i bruk eksisterende infrastruktur til nye felt.